ریس موبیل و رسانه ها

مصاحبه ریس موبیل در روزنامه شهرآرا مشهد – دوشنبه ۲۴ دی ماه ۹۷

مصاحبه با روزنامه صنعت ، معدن تجارت ، ۲۱ مهرماه ۹۷

صفحه اول
شرح در صفحه آخر